מדיניות פרטיות

החברה והאתר מכבדים את הפרטיות של הגולש/ת.
הגולשת מצידה מחויבת למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים.
החברה או האתר רשאים מעת לבקש לאשר ו/או לעדכן את מידע של הגולשת.
מטרת סעיף זה הינה לסקור את הדרך בה משתמשת החברה ו/או האתר במידע של הגולשת (כהגדרתו להלן).

החברה והאתר אוספים מידע אודות המשתמשת, בין היתר באמצעות שתי דרכים – הראשונה הינה המידע אשר מסופק ישירות ובאופן אקטיבי על ידי הגולשת – הם הפרטים האישיים כגון- שם, ת.ז. , טלפון, כתובת, אמצעי תשלום ועוד. השני מידע הנלמד מאופן השימוש באתר שלנו, בתוכן האתר ובשירותיו השונים, העמודים בהם צפתה הגולשת, כתובת IP ועוד.
מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנאספו בדרכים השונות שנמסרו לאתר ו/או לחברה ו/או כחלק מההליך הרשמה ככל והיה, ובקשר לכל מידע אודות הגולשת, אותו מסרה הגולשת ו/או נתקבל ו/או נאסף אודות הגולשת בזמן הגלישה באתר ובכלל (להלן:"מידע של הגולשת"(.
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים.

במסירת המידע על הגולשת ושימוש באתר, וכול עוד לא נערכה פנייה אחרת מצד הגולשת לאתר ו/או לחברה (לרבות בדרך של 'צור קשר'), הגולשת נותנת הסכמתה להעברת קובץ (המכונה COOKIE) למחשבה האישי באמצעות שרת האינטרנט, שמטרתו זיהוי מהיר ויעיל של המחשב של הגולשת על ידי האתר. יצוין כי אין ביכולת החברה לאחר מכן להסיר את קבצי ה-COOKIE , ואלו יוסרו על ידי הגולשת בלבד, ככל ותהא מעוניינת בכך.
החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירותים נוספים של החברה ו/או של צד ג' מטעמה של החברה.
החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל על הוראות חוק הגנת הפרטיות עפ"י דין, רשימות או מסמכים, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר.

בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולשת וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולשת עשה/עושה באתר בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולשת לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולשת, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם גוף כלשהו ו/או במקרה של מחלוקות משפטיות בין הגולשת לבין האתר ו/או החברה ו/או במקרה של חשש כי פעולותיך באתר מבוצעות למטרות תרמית מכול סוג שהוא ו/או שנחזות להיעשות בניגוד לדין או בחוסר תום לב ו/או החברה ו/או האתר יעמדו בפני איום שינקטו כלפיה בצעדים משפטיים (אזרחיים או פליליים).

בגלישה באתר ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לחברה אחרת, הרי שהנך מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות הפרטים שהוזנו באתר ו/או לצרכים עסקיים ועסקאות עם צדדים שלישיים.
החברה והאתר יהיו רשאי לעשות שימוש במידע על הגולשת לצרכי האתר ושימושים עסקיים, ושל שירותים ותכנים שהיא מציעה; כמו גם למחקרי סטטיסטיקה לצדדים שלישיים; ומפרסמים, כמו גם לשם שיפור השירותים; ליצירת קשר טלפוני.
עם הכנסת המידע של הגולשת ומסירתו באתר לידי האתר והחברה, והכנסתו לבסיס המידע והנתונים של החברה, ישלחו החברה והאתר מידע שיווקי באמצעות דיוורים אלקטרונים ורגילים, ובין אם מדובר במידע שיווקי ופרסומות עבור האתר ו/או החברה ובין אם המדובר עבור צדדים שלישיים.
באם אין ברצונך לקבל פרסומות ומידע שיווקי כאמור, הנך מתבקש לפנות לכתובת דוא"ל על מנת שיוציאו אותך ולא ישלח אליך עוד כאמור חומר שיווקי ומידע פרסומי.

במסירת המידע של הגולשת, הגולשת נותנת הסכמתה כי המידע של הגולשת יירשם במאגריה של החברה ושל האתר, וכי אלו יוכלו לשמור פרטים אלו, ופרטים נוספים שנשמרו אודות הגולשת, כמו גם של הגולשים ושל המשתמשים האחרים, ולהעבירם לצדדים שלישי.

החברה והאתר אינם אחראים לשימוש במידע שמתקבל מצדדים שלישיים ו/או נמסר לצדדים שלישים ו/או גופים מסחריים ו/או מפרסמים שונים (לרבות המפורסמים באתר), ואינם באחריות הגולשת.
החברה תפעל לשמירת המידע המאוחסן של הגולשת באתר במערכות מתקדמות, אך אין היא יכולה להתחייב ו/או לשאת באחריות כי לא תתבצע חדירה לא חוקית למאגרי המידע שברשות החברה ו/או באתר ו/או לתוכן האתר.
לגולשת ידוע כי לצד המידע הנמסר על ידך באופן אקטיבי, כגון שמך, כתובת דוא"ל וכיו"ב, נשמר מידע נוסף שלא מזהה אותך באופן אישי אלא שומר את מידע סטטיסטי שונה, כתובת IP וכיו"ב, ואת כולם החברה והאתר רשאים להעביר לצדדים שלישיים, ושאינו יזהה אותך באופן אישי.

רישום לאתר:

באם תידרש במהלך הרישום למלא פרטים אישיים שונים, אמיתיים ונכונים, שחלקם יהיו בגדר חובה וחלקם בגדר רשות, להגדיר סיסמא ושם משתמש.
הנך האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של הסיסמא ולפנות בכתב מיד עם היוודע לך על שימוש בלתי מורשה בסודיות ו/או בסיסמא ו/או בחשבון הפרטי ו/או הגדרותיך האישיות.
לעיתים כחלק מהרישום יתאפשר קישור לחשבון הפייסבוק שלך. בכדי לאפשר קישור זה תידרש ליתן הסכמתך מראש.
במקרה בו הועברו פרטי תשלום ו/או פרטיים אישיים שאינם מדויקים ו/או ישנו חשד שכזה, ו/או מכול סיבה אחרת האתר והחברה שומרים על זכותם להקפיא ו/או להשעות ו/או לבטל את רישומך, והכל לפי שקול דעת עצמאי וללא הודעה מוקדמת.

חיוג טלפוני ישיר:

חלק מהשירות אותו מספקת החברה והאתר, הינה הצגה של מספרי טלפונים לחיוג ישיר למפרסמים השונים הנמצאים באתר. בנסיבות של חיוג זה הגולשת נותנת הרשאה ומסכימה כי מספר הטלפון ממנו התקשר יישמר במאגר המידע של החברה.
ככל והגולשת מבקשת להעביר פרטי צור קשר במסגרת האתר, אשר מטרתו סיוע ביצירת קשר ישיר מצד המפרסם אל הגולשת, כי אז היא יודעת ומאשרת כי אין החברה ו/או האתר אחראים או מתחייבים בצורה כלשהי בקשר ליצירת קשר בפועל מצד המפרסם ובוודאי שאין עניינם מתן ייעוץ דחוף מכול סוג שהוא. במקרה דחוף יש לערוך פנייה ישירה ודחופה.
החברה והאתר אינם אחראים ואינם יודעים להעיד על איכות ו/או רמת השירות ו/או מקצועיות של המפרסמים השונים באתר, ולא יישאו בכל סוג של אחריות, מכול סוג ומין שהוא בקשר להתקשרות בין הגולשת לבין המפרסמים ו/או צדדים שלישיים אחרים ו/או בקשר לתנאים המסחריים ו/או ההנחות ו/או הקופונים השונים שניתנים, ככל וניתנים בפועל, והחברה והאתר אינה בודקת ואינה אחראית בשום צורה ואופן בקשר למפרסמים ולצדדים שלישיים אלו.
הגולשת מאשרת כי במסירת הפרטים האישיים השונים, אותם היא מוסרת באתר, ככל ואכן היא מוסרת, היא מעניקה ונותנת הרשאה לחברה ולאתר לעשות שימוש ולשמור פרטים אלו במאגריה, ומידע נוסף שהצטבר בקשר לגולשת, לשם ביצוע פעולות מעת לעת, כגון, יצירת קשר, שירותי דיוור ישיר ועוד.
הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לחברה במסגרת השירותים המפורטים זה, הוא מאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור.

שיפוי:
הגולשת תשפה את החברה ואת האתר ו/או מי מטעמה ו/או שלוחיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בקשר והנובע מתביעה כספית ו/או דרישה ו/או נזק, הפסד, אובדן רווח, ולרבות הוצאות משפטיות שייגרמו עקב הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אלו על ידי הגולשת או מי מטעמה.

דין החל וסמכות שיפוט:
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.